title

參加者的話06


今日(26/04/2014)係灝灝第一次參與“BB醫生”活動,雖然喊咗幾次,但都識主動同公公婆婆握手,雖然無做到什麼,但當公公婆婆們一見到小朋友就自然由心發出來嘅笑容,只用自己2,3個鐘時間,就能帶俾他/她們一點點安慰,而小朋友又能從細學懂"敬老之心",希望日後抽到多啲時間參與到喇!

Thank's!

From: May Wong